Woning-renovatie en onderhandelen

In de woonsector ligt een uitgebreid terrein van onderhandelen. Huurders en verhuurders staan in een contractuele relatie tot elkaar. Daarbij speelt zich vaak een moeizaam gevecht af over rechten en plichten. In buurten en wijken spelen op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening ook vele andere partijen een rol van betekenis. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen, welzijns- en cullturele organisaties en ook het locaal openbaar bestuur. Die partijen hebben op allerlei zakelijke manieren van samenwerking met elkaar te maken. De woonsector kent een breed palet van belangen en belanghebbenden.

Bewonerscommissies en onderhandelen

Huurders organiseren zich in bewonerscommissies, die vooral actief worden als grote veranderingen zich aandienen rondom hun huizen en buurten. Dat is het geval als verhuurders van woningen grote renovatieprojecten aankondigen. Woningcorporaties organiseren in zulke gevallen omvangrijke projecten waarbij zij bewoners proberen te betrekken. Maar wat snel vergeten wordt is dat woongenot voor de bewoners een emotioneel geladen kwestie is. Hoe nobel project- en participatie-doelstellingen ook zijn, dit soort veranderplannen hebben vaak een moeizaam verloop. Bewoners(groepen) en projectleiders in dienst van woningcorporaties zijn goedbeschouwd met elkaar verwikkeld in een onderhandeltraject. Een ding is duidelijk, zij hebben zowel overeenkomende als uiteenlopende belangen waarover ze uiteindelijk tot overeenstemming moeten zien te komen. Maar wordt die onderhandelsituatie wel transparent.

Onderhandeltafel

hetonderhandelhuis ondersteunt bewonersgroepen en projectleiders van woningcorporaties om het belangenspel bij transformatieprojecten in buurten op een goede manier te laten verlopen. Wij proberen juist het proces van onderhandelen, het uitruilen van belangen, tot zijn recht te laten komen. Wij letten op de gelijkwaardige relatie van partijen en op het goed structureren van overleg. Wij ondersteunen partijen in hun eigen rol en letten erop, als dat nodig is, om belangrijke onderhandelvaardigheden te versterken. Ook is goede communicatie en kontakt met achterbannen een belangrijk aandachtspunt.

Bredere context

Projectleiders van woningcorporaties hebben een breed speelveld te bestrijken als het om transformatieprojecten in buurten gaat. Er moet van alles geregeld worden, niet alleen rond huurders maar met vele spelers die belanghouder zijn in de planvorming. In zulke complexe project-samenwerkingen doen zich tal van onderhandelsituaties voor. hetonderhandelhuis kan projectleiders daarbij ondersteunen. En wij besteden daarbij ook aandacht aan de klus die projectleiders hebben aan goede afstemming intern, in de werkorganisatie van de woningcorporatie zelf.